česky | english
 

MONET CZ

Národní monitorovací síť v České republice - MONET CZ - byla ustavena v roce 2003 v návaznosti na úspěšnou pilotní studii stanovení hladin perzistentních organických polutantů v ovzduší na pozaďových lokalitách pomocí pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny uskutečněnou ve spolupráci s britskou univerzitou v Lancasteru a Environment Canada.

První vzorkovací stanicí sítě se stala observatoř Českého hydrometeorologického ústavu v Košeticích, na níž od ledna 2003 probíhají kontinuální odběry ovzduší, vody i půdy. V lednu 2005 byla síť rozšířena na 16 měřicích stanic s cílem sledovat znečištění ovzduší toxickými látkami v okolí zdrojů znečištění. Od roku 2006 se v síti sleduje i dálkový a přeshraniční přenos toxických látek – perzistentních organických polutantů, polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů a dalších látek na pozaďových i zatížených stanicích a počet měřicích míst postupně narůstal (maximální počet byl 57). V letech 2013-2015 podporuje optimalizaci, provoz a rozvoj sítě MONET projekt MONETPOP. Výsledky projektu MONETPOP jsou uvedeny v následujícím souboru specializovaných map s odborným obsahem (Výsledky MONETPOP-Nmap v pdf, 6.54 MB), který vyšel i ve Věstníku MŽP.

V roce 2013 proběhla optimalizace sítě a počet využívaných měřicích míst se snížil. Nyní má síť MONET CZ 32 měřicích míst, která rovnoměrně pokrývají celou zemi a zahrnují zejména nezatížené (pozaďové) lokality. Vzorkování probíhá v intervalu 28 dní. Na třech stanicích sítě (Košetice, Libuš a Svratouch) zároveň probíhá vzorkování v síti MONET Evropa v intervalu 84 dní.

Česká síť MONET CZ slouží jako model pro návrh a vybudování podobných nástrojů v dalších zemích, zejména v těch, kde jakákoli data o kvalitě ovzduší a výskytu toxických látek i v jiných složkách životního prostředí zcela chybí. Odběrová síť je unikátní i svým rozsahem, který umožňuje hodnotit účinnost opatření přijatých na zdrojích ke snížení emisí sledovaných látek.

Síť MONET CZ provozuje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) s podporou  Ministerstva životního prostředí prostřednictvím podpory Národního centra pro toxické látky (od roku 2005), projektu MONETPOP (TB010MZP057, 2013-2015) v programu BETA TAČR a s přispěním projektu LM2011028 Národní infrastruktura pro výzkum toxických látek.

Kontaktní osoby pro síť MONET CZ a projekt MONETPOP
RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. a RNDr. Roman Prokeš, Ph.D. více viz Kontakt