česky | english
 

MONET Afrika

Monitorovací síť v Africe - MONET Afrika - vznikla v roce 2008 za účelem sledování výskytu perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší pro účely Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy o POPs, neboť z afrického kontinentu do té doby nebyla k dispozici žádná rámcová informace o výskytu POPs v životním prostředí. Od roku 2013 se v rámci sítě odebírají i vzorky vody a ve stejném roce byly do sítě zařazeny i dvě superstanice vybavené jak pasivními vzorkovači tak vysokoobjemovými aktivními vzorkovači pro odběr vzorků ovzduší.

Síť MONET Afrika tedy odebírá vzorky volného ovzduší pasivním vzorkováním (od roku 2008), aktivním vzorkováním (od roku 2014), půdy (pouze v roce 2008) a vody pasivním vzorkováním (od roku 2013, stanovení polyfluorovaných látek). Vzorky ovzduší pasivním vzorkováním se do roku 2010 včetně odebíraly v intervalu 28 dní, od roku 2011 probíhá odběr v intervalu 84 dní.

V odebraných vzorcích ovzduší se stanovuje široké spektrum toxických látek:

  • perzistentní organické polutanty zařazených ve Stockholmské úmluvě a kandidátských látek (např. aldrin, dieldrin, chlordan, endosulfan, mirex, DDT, PCB, HCH, HCB, PeCB, PBDEs, HBB, HBCD)
  • běžně používané pesticidy (CUP)
  • polyaromatické uhlovodíky (PAHs)
  • nové typy bromovaných zhášečů hoření (BFR)
  • polyfluorované látky (PFCs)

Součástí sítě bylo v letech 2008-2013 15 zemí (Demokratická republika Kongo, Egypt, Etiopie, Ghana, Jihoafrická republika, Keňa, Kongo, Mali, Mauricius, Nigérie, Senegal, Súdán, Togo, Tunisko, Zambie) a měření postupně probíhalo na 40 lokalitách, jak je uvedeno na mapě níže. Od roku 2014 probíhá vzorkování ve 13 zemích (Demokratická republika Kongo, Tunis a Zambie se neúčastní, nově je v síti zařazeno Maroko).

Podrobnější informace o jednotlivých vzorkovacích místech lze získat po výběru z označených bodů v mapě. Karta zvolené lokality se zobrazí v novém okně. Z karty lokality lze přímo přejít na data získaná z této lokality, která jsou k dispozici na portálu www.genasis.cz.

Síť MONET Afrika provozuje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) s podporou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v rámci budování kapacit rozvojových zemí při implementaci požadavků Stockholmské úmluvy a jejího Globálního monitorovacího plánu.

Kontaktní osoby pro síť MONET Afrika:
RNDr. Petra Přibylová, Ph.D., RNDr. Roman Prokeš, Ph.D. a Ing. Kateřina Šebková - více v Kontakt