česky | english
 

MONET v Evropě, Africe a Asii

První zahraniční zkušeností bylo v letech 2003-2004 pilotní testování pasivních vzorkovačů ovzduší na Balkánském pooloostrově v zemích jižní Evropy (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo a Srbsko) v rámci projektu APOPSBAL. Vzorkování probíhalo pomocí aktivního i pasivního vzorkovače a v odebraných vzorcích ovzduší byly stanovovány hladiny chlorovaných pesticidů (OCPs), polychlorovaných bifenylů (PCB) a polyaromatických uhlovodíků (PAHs).

Po ověření národní sítě MONET CZ v pilotním provozu a závazcích vyplývajících ze Stockholmské úmluvy a jejího Globálního monitorovacího plánu se Česká republika v roce 2005 rozhodla podpořit budování kapacit pro monitoring POPs v zemích střední a východní Evropy prostřednictvím nové monitorovací sítě, neboť data o výskytu POPs z většiny zemí regionu střední a východní Evropy neexistovala a širší využití aktivního vzorkování nebylo vzhledem omezeným expertním, přístrojovým i ekonomickým kapacitám v zemích střední a východní Evropy možné. V roce 2006 proto vznikla síť MONET CEE, která v letech 2006-2008 postupně odebírala vzorky ovzduší a půdy ve 21 zemích: Arménii, Bělorusku, Bulharsku, Černé Hoře, ČR, Estonsku, fYRoM, Chorvatsku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Moldavsku, Polsku, Rumunsku, Ruské Federaci, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a na Ukrajině.

V návaznosti na dobré zkušenosti s provozem sítí MONET CZ a MONET CEE Centrum RECETOX nabídlo své expertní a přístrojové kapacity k vytvoření podobné monitorovací sítě v Africe. Tato síť vznikla v roce 2008 a RECETOX ji stále provozuje ve spolupráci s UNEP.

Na základě jednání expertů EMEP v Sankt Petersburgu v roce 2009 a rozhodnutí o posílení strategických partnerství ve sledování chemických látek v prostředí byla ve stejném roce ustavena celoevropská síť MONET Europe, která převzala síť MONET CEE a zahájila vzorkování i v zemích západní Evropy. Celkem v roce 2009 zajišťuje sběr vzorků ve 35 zemích kontinentu, v roce 2015 je v síti je nyní 30 aktivních zemí (50 stanic).