česky | english
 

Stanovované látky a analýzy

Látky stanovované v ovzduší
Původně byly v síti MONET analyzovány pouze polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a organochlorové pesticidy.
Od roku 2008 byly vzorky z pasivního vzorkovače ovzduší použity pro rozsáhlejší analýzy. V současnosti jsou na některých vzorkovacích místech MONET analyzovány následující skupiny látek:

• Polychlorované dibenzo-p-dioxiny/furany (PCDDs/Fs)
• Polychlorované bifenyly (PCBs) indikátorové i dioxinům podobné
• Bromované a organofosfátové zhášeče hoření
• Organochlorové, cyklodienové i polární pesticidy
• Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)

Perfluorované látky (PFCs)

Látky stanovované ve vodě
Ve vodě se vzorky odebírají k analýze polárních látek a perzistentních organických polutantů. Ve vzorcích se měří zejména polyfluorované látky (PFOS dle Stockholmské úmluvy) a testují se analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB), polybromovaných zhášečů hoření (PBDE), pesticidů (organochlorové, cyklodienové, i polární) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs)

Látky stanovované v půdě
Při založení vzorkovacího místa se odebere vzorek půdy, v němž se stanoví stejný rozsah látek jako ve vzorku ovzduší. Minimání sada analýz jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), polychlorované bifenyly (PCB) a organochlorové pesticidy (OCPs).

Analytické metody
Pro analýzu organických látek používáme nejmodernější separační techniky spojené s ultracitlivými hmotnostními detektory v uspořádání: GC-MS/MS, GC-MS, GC-HRMS, LC-MS/MS.

Kontaktní osoba:
RNDr. Petra Přibylová, Ph.D. - více vi
z Kontakt