česky | english
 

Více látek, více matric

První fáze MONET (do roku 2009 včetně) zahrnuje sledování zaměřené na chlorované pesticidy a další vybrané perzistentní organické polutanty (POPs) a rozšiřování počtu stanic zapojených v síti. Během druhého období (2010-2014) se několikanásobně rozšířilo spektrum sledovaných látek, došlo k úpravě vzorkování ovzduší, stabilizuje se počet aktivních zemí a vzorkovacích stanic a na vybraných stanicích sítě se přidává další vzorkovací matrice (voda). Od roku 2015 nastává třetí fáze - nové období sběru dat v rámci Stockholmské úmluvy (sledované období 2015-2020) a optimalizace sítě s ohledem na dostupné prostředky.

Změny ve vzorkování

V návaznosti na zařazování dalších typů látek do Stockholmské úmluvy (bromované zhášeče hoření, polyfluorované látky) se od roku 2011 prodloužil interval vzorkování v sítích MONET Afrika i MONET Evropa z 28 dní na 84 dní.

Na stanicích zapojených současně v síti MONET CZ a MONET Evropa (4 stanice) se od roku 2011 paralelně používá 28 i 84 denní interval vzorkování ovzduší.

Od roku 2012 se v síti MONET Afrika a na některých stanicích MONET CZ rovněž odebírají i vzorky vody a stanovují se v nich nejen polyfluorované látky, ale i pesticidy a další emergentní polutanty.