česky | english
 

Vznik MONET

Jak to začalo

Česká republika je jednou z mála zemí Evropy, kde existuje dlouhodobý monitoring chemických látek, zejména perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší. Vybrané POPs ve volném ovzduší se od roku 1988 sledují vzorkováním na observatoři Českého hydrometeorologického ústavu v Košeticích i ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). Observatoř v Košeticích slouží jako pozaďové vzorkovací místo pro střední Evropu a je jedinou lokalitou v Evropě, kde jsou POPs sledovány nejen ve volném ovzduší, ale také v mokré atmosférické depozici, povrchových vodách, sedimentech, půdách, mechu a jehličí. Observatoř je zároveň zařazena do monitorovacího programu EMEP (Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe) k úmluvě o dálkovém přenosu znečištění ozvduší překračujícím hranice států (CLRTAP) a byla také první stanicí zařazenou do sítě MONET.

Síť MONET se od počátku zaměřila na výzkum a široké využití pasivních technik odběru vzorků složek životního prostředí. Nejdéle používanou pasivní technikou v síti MONET je vzorkování ovzduší. Pasivní vzorkovače ovzduší na bázi polyuretanové pěny se v České republice začaly používat v letech 2001-2, kdy byl RECETOX součástí první pilotní celoevropské monitorovací studie organizované britskou Lancaster University a kanadskou agenturou pro životní prostředí Environment Canada zaměřené na hladiny perzistentních organických látek na pozaďových lokalitách v Evropě.

Od roku 2003 se výzkumný tým RECETOX na 16 lokalitách v ČR zaměřil na ověření základních charakteristik, tj. kapacity a robustnosti vzorkovacích zařízení, kalibrace rychlosti vzorkování v terénních podmínkách a postižení meteorologických vlivů. Poprvé byla také testována schopnost pasivních vzorkovačů postihnout sezónní variabilitu hladin sledovaných látek a možnost využití těchto zařízení na lokální úrovni, pro hodnocení vlivu průmyslových zdrojů různého typu na kvalitu okolního ovzduší a pro hodnocení znečištění aglomerací převážně z difúzních zdrojů. Poprvé se pasivní vzorkovače rovněž využily pro toxikologickou studii. Veškeré výzkumné aktivity byly cíleně směřovány k ověření, zda jsou pasivní vzorkovače použitelné v dlouhodobém systematickém monitoringu atmosférických hladin chemických látek (zejména POPs). Tato hypotéza se potvrdila.

Dalším logickým krokem tak bylo navržení jádra budoucí monitorovací sítě v České republice. Síť MONET CZ začala po pilotním ověření v letech 2003-4 pracovat v lednu 2005 a zahrnovala 47 lokalit postihujících okolí průmyslových zdrojů různého typu (ropný, chemický, cementárenský průmysl), průmyslové aglomerace, dopravní tepny, malá sídla s významným podílem místního vytápění, zemědělské a pozaďové oblasti. Od roku 2006 se v síti kromě zdrojů sleduje i dálkový a přeshraniční přenos toxických látek – perzistentních organických polutantů, polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů a dalších látek na pozaďových i zatížených stanicích. Ve stejném roce se sítě MONET rozšířily do zahraničí. Více informací o národní síti je k dispozici v části MONET CZ.

Díky dlouhodobému sledování širokého spektra látek pomocí nejmodernějších, speciálních i nově vyvíjených vzorkovacích technik získalo Centrum RECETOX unikátní zkušenosti, které předává ostatním partnerům - národním a mezinárodním organizacím včetně státní správy na národní, regionální i lokální úrovni, výzkumným partnerům a rovněž i spolupracujícím subjektům z průmyslu a komerčního sektoru. Více podrobností je k dispozici u jednotlivých regionálních sítí.