česky | english
 

Hlavní cíle sítě MONET

  • Plnění závazků České republiky vyplývající z mezinárodních úmluv k chemickým látkám
  • Co nejekonomičtější zajištění validovaných informací o výskytu toxických chemických látek v prostředí
  • Využití a rozvoj technik pasivního vzorkování složek životního prostředí
  • Dlouhodobé sledování prostorových a časových trendů v distribuci toxických látek (zejména POPs) v prostředí
  • Sledování vlivu bodových a difúzních zdrojů
  • Studium dálkového přenosu sledovaných látek
  • Podpora při vyhodnocování účinnosti přijatých opatření k ochraně zdraví a životního prostředí v souvislosti s výskytem toxických chemických látek
  • Zavedení světově unikátní monitorovací sítě sloužící jako model pro státy či regiony, kde podobné informace nejsou dostupné.
  • Podpora budování kapacit pro rychlejší implementaci Stockholmské úmluvy v zemích Evropy, Afriky a Asie

Organizační uspořádání

RECETOX zajišťuje provoz sítě MONET, materiál a logistiku výměny vzorkovacích médií/zařízení, analýzu vzorků v akreditované laboratoři a zpracování, interpretaci a prezentaci výsledků v informačním systému GENASIS či na jiných platformách.

Partnerské organizace a státy přispívají na provoz monitorovací sítě MONET a na prezentaci a interpretaci získaných výsledků. Mají nárok na veškerá data získaná provozem sítě  MONET včetně expertní interpretace prováděné pracovníky Centra RECETOX. Ovšem konkrétní ekonomické a organizační vztahy se řeší bilaterálními smlouvami mezi partnerskou organizací a Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, která zastupuje Centrum RECETOX. Více informací podají RNDr. Petra Příbylová, Ph.D. a Ing. Kateřina Šebková, Ph.D.