česky | english
 

Úvod

Monitorovací sítě MONET (MONitoring NETwork) vznikaly postupně od roku 2003. Celkem zahrnují více než 450 vzorkovacích míst na třech kontinentech - v Evropě, Africe a Asii. První síť vznikla v České republice za účelem sledování kontaminace ovzduší a dalších složek životního prostředí toxickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty jako MONET CZ a postupně se rozšířila do dalších zemí. V roce 2015 je do MONET aktivně zapojeno 44 zemí.

Účelem tohoto portálu je poskytnout přehled o vývoji a změnách v jednotlivých kontinentálních nebo národních sítích, o jejich vzorkovacích místech a látkách, které se na nich sledují. Tyto informace jsou k dispozici přehledně u každé kontinentální sítě, v mapě, anebo podrobněji jednotlivě na kartách lokalit - vzorkovacích míst, které lze prohledávat.

K odběru vzorků se v síti MONET využívají zejména techniky pasivního vzorkování, které jsou podrobněji popsány v části Vzorkovací metody. Výsledky získané ze vzorkování v síti MONET jsou dostupné online na portálu www.genasis.cz nebo v průběžných zprávách, jejichž přehled je uveden v části Informační materiály.

Sítě MONET provozuje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně prostřednictvím jednotky výzkumné infrastruktury Centra RECETOX (Stopové analytické laboratoře), Národního centra pro toxické látky (společné pracoviště MŽP ČR a Masarykovy univerzity) a Regionálního centra Stockholmské úmluvy (SCRC RECETOX). Více informací o týmu sítě MONET najdete v části Kontakt.

Činnost sítě MONET podpořili:

  • Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím podpory Národního centra pro toxické látky (od roku 2005, po roce 2007, rámcovou smlouvou č. CES 8019)
  • OP VaVpI - projekt CETOCOEN
  • TAČR program BETA - projekt MONETPOP (č. projektu TB010MZP057)
  • Národní infrastruktura pro výzkum toxických látek (projekty č. LM2011028 a č. LM2015051)
  • Program OSN pro životní prostředí (UNEP) - podpora sítě MONET Afrika od roku 2008

Centrum RECETOX dále velmi oceňuje podporu všech partnerů a spolupracujících institucí v jednotlivých zemích. Všichni se tak podílejí na úspěchu a udržitelnosti monitorovacích sítí MONET.